हे कसले जगणे

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

हे कसले जगणे

Gajanan Mule

हे कसले जगणे

हे कसले जगणे ...
मीपण छळते क्षणाक्षणाला
विझेल का हे
तिच्या स्तनाच्या मऊ उशीला

        तिच्या आधरांवर
        अस्फुटांचे काही बोल फुलावे
        अन् मिठीत तिचिया
        मज उद्ध्वस्ताचे स्वप्न पडावे

                हे कसले नाते ...
                तिच्या माझ्यातील पुसते अंतर
                ती रडते थोडी ...
                ओठावरती प्राण आणुनी हसते नंतर .
Gajanan Mule