तुझा

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

तुझा

Gajanan Mule
तुझा

निळ विस्तीर्ण आकाश
मोठं करतं मन
विसरतो आपण...
होत जातो त्याचे

हिरव्या पिवळ्या पानात
लपलेली फुले
सांगू लागतात कहाणी
एका अगम्य पर्वाची
... राम्यपणे

विस्कटलेला पट
आपसूक जुळतो
टळतो वाद आपोआपच

पुन्हा फिरू लागतात चक्र
सुरु होतात अगणित
लावण्यमयी रात्री
आणि हळूहळू
होत जातो मी
...त्या विस्तीर्ण आकाशाचा
... अवकाशाचा
... तुझा   !!!
Gajanan Mule
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: तुझा

सचिन काकडे
Class!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: तुझा

shasha
In reply to this post by Gajanan Mule
Awwwwwsome